Hướng dẫn chung

Hướng dẫn chung dành cho nhà bán tại www.thegioilamvuon.com

Thay đổi - Cập nhật thông tin tài khoản
Update your account details like name, email address, phone number or address, anytime by following these steps: Select account details from the menu b...
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 12:35 CH
Cập nhật thông tin vận chuyển và thanh toán
To set up payment channels on your account, Select payment options from the menu bar. Click the add payment method option. Pick the options from the ...
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 12:35 CH
Hướng dẫn đăng ký tài khoản nhà bán
Hướng dẫn đăng ký tài khoản nhà bán
Sun, 18 Tháng 8, 2019 at 12:35 CH